โรงพยาบาลภูเวียง


โรงพยาบาลภูเวียง

 
โรงพยาบาลภูเวียง

วิสัยทัศ
  “ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพเป็นเลิศ "
   
พันธกิจ
 

1. จัดระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ครอบคลุมทุกมิติ 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในจัดระบบบริการสุขภาพอย่างเข้มแข็ง
4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและสุขภาวะที่ดี เพื่อนำสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

   
เป้าหมายยุทธศาสตร์
 

I

Integration

การบูรณาการระบบบริการสุขภาพ

T

Team

ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

R

Research

ส่งเสริมการจัดทำและการนำงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน

U

Unity

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน / ความสามัคคี

S

Safety and Standard

บริการด้วยความปลอดภัยได้มาตรฐาน

T

Trust

บริการด้วยความน่าเชื่อถือ / ไว้วางใจ

 

   
เป้าหมาย
 

๑. พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (Prevention & Promotion Excellent)
๒. พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน (Service Excellent)
๓. พัฒนาบุคลาการให้มีความเป็นเลิศและมีความสุข (People Excellent)
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดบริการ และระบบการเงินการคลังที่ดี (Governance Excellent)

   

กลยุทธ์

 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
๒. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคระบาดที่สำคัญลดลง)
๓. เสริมสร้างศักยภาพให้ ประชาชน/ ชุมชน สามารถดูแลสุขภาพด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน
๔. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ
๕. การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาที่มีความเสี่ยงทุกด้าน
๖. การดูแลแบบเครือข่ายเชื่อมโยงลงถึงระดับชุมชนและครอบครัว
๗. ประชาชนได้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ มีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษา
๘. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
๙. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
๑๐. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย บุคลากร และชุมชน
๑๑. แผนจัดการภาวะฉุกเฉิน
๑๒. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
๑๓. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ