EB13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

EB13 วางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์งานต่ำ รพ.ภูเวียง