EB7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1 สรุปวาระการประชุม พชอ. 2561

2 สรุปผลการดำเนินงาน พชอ.2561

3 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

4 สรุปวาระการประชุม พชอ. 1_62

5 แบบรายงานความก้าวหน้าภูเวียง พชอ. 2562

ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่เว็บไซด์หน่วยงาน

EB7 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก รพ.ภูเวียง ประจำปี 2563