ประกาศ !! เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) พ.ศ. 2564

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สปสช. ขอแจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) พ.ศ. 2564
่รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) พ.ศ. 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ