ประกาศ !! ประกาศ เรื่องการบันทึกเบิกข้อมูลหมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ของสิทธิข้าราชการ อปท.

ประกาศ เรื่องการบันทึกเบิกข้อมูลหมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ของสิทธิข้าราชการ อปท.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ขอประกาศแจ้งให้ทุกท่านทราบ เกี่ยวกับการบันทึกเบิกข้อมูลหมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ของสิทธิข้าราชการ อปท. อ้างถึงประกาศกรมบัญชีกลางที่
1. ว.376 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
2. ว.422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563

ในการนี้ขอให้ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชัน 2.10 เพื่อบันทึกข้อมูลรายการราย item โดยมีผลกับข้อมูลที่รับบริการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หากบันทึกข้อมูลเป็นยอดรวมข้อมูลจะติด C 555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/Lookup_serv8.rar