สถานการณ์โควิด

  • ac01.jpg

ประกาศ !! แนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนตามนโยบายการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ความตามที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงขอส่งแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (ฉบับเพิ่มเติม) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

ดาวน์โหลดแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Tabs Menu

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. บทความ
  4. กิจกรรม

Posttoday.com : ธรรมะ-จิตใจ

posttoday.com
next
prev